Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Fundamenty Bezpośrednie

wersja: FB v6

Program przeznaczony jest do obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów posadowionych bezpośrednio na podłożu uwarstwionym zgodnie z normą gruntową PN-81/B-03020 i z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

Charakterystyka programu:

 • program umożliwia obliczanie stóp i ław: prostopadłościennych, schodkowych oraz trapezowych,
 • swoboda zadawania wymiarów poszczególnych części fundamentu, także ich mimośrodowego położenia względem siebie, pozwala na przeprowadzanie obliczeń dla fundamentów o różnym kształcie.

Podłoże gruntowe:

 • podłoże może być jednorodne lub warstwowe,
 • wbudowana jest biblioteka typowych gruntów wraz z ich parametrami geotechnicznymi,
 • profil gruntu można zadawać ręcznie (dla każdej z warstw podaje się: miąższość warstwy i jej podstawowe parametry geotechniczne oraz nawodnienie) lub wczytać z zewnętrznego pliku; profil gruntu można także zapisywać do zewnętrznego pliku i wykorzystywać w przyszłości.

Parametry materiałowe:

 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60 (wg PN-B-03264:2002), przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25),
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych (wg PN-B-03264:2002) z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych,
 • wbudowane okno ułatwiające ustalenie nominalnej grubości otulenia prętów zbrojenia.

Obciążenia:

 • obciążenie stopy fundamentowej stanowi pięć sił składowych: siła pionowa, siły poziome i momenty w dwóch głównych kierunkach, zaś obciążenie ławy - równomierne oddziaływanie ściany opisane przez trzy siły składowe: nacisk pionowy, siła pozioma poprzeczna i moment poprzeczny; dodatkowo możliwe jest uwzględnienie parcia bocznego gruntu o rozkładzie trapezowym,
 • obliczenia mogą być wykonywane dla wielu kombinacji obliczeniowych obciążeń długotrwałych i całkowitych,
 • wartości obciążeń można przenosić do i z arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel), a także importować wartości reakcji podporowych z programu Rama.

Wyniki obliczeń:

 • program umożliwia przeprowadzenie obliczeń fundamentu wg trzech opcji: sprawdzenie lub projektowanie fundamentu o zadanych wymiarach oraz automatyczny dobór wymiarów optymalnego fundamentu spełniającego założone warunki stanów granicznych,
 • blok tekstowych wyników wymiarowania geotechnicznego obejmuje swoim zakresem:
  • sprawdzanie warunku nośności pionowej podłoża w poziomie posadowienia i na poziomie stropu każdej z warstw wg Załącznika 1 do normy,
  • sprawdzenie warunków nośności podłoża na obrót i przesunięcie poziome w poziomie posadowienia i na poziomie stropu każdej z warstw,
  • obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego i wtórnego; porównanie wartości całkowitej osiadania z wartością określoną jako dopuszczalna,
  • wyznaczenie naprężeń krawędziowych oraz zasięgu strefy odrywania podstawy fundamentu od podłoża.
 • blok tekstowych wyników wymiarowania wytrzymałościowego fundamentu, przeprowadzanego dla dwóch opcji: projektowanie i dobór fundamentu, obejmuje sprawdzenie stanu granicznego nośności na przebicie oraz wyznaczenie potrzebnego zbrojenia w podstawie fundamentu,
 • prezentowane są zwymiarowane szkice rzutu i przekrojów poprzecznych fundamentu, z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek, oraz ‘wyrzuconych’ prętów zbrojeniowych,
 • wykaz stali zbrojeniowej; możliwa jest dalsza jego ‘obróbka’ przy wykorzystaniu programu Edytor Wykazów Zbrojenia (w przypadku jego posiadania), w tym eksport wykazu do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programów CAD (także do pliku DXF),
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji,
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania,
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość wykonania - w jednym zadaniu projektowym (pliku) - obliczeń dla wielu fundamentów,
 • liczne podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych oraz automatyczne wyznaczanie wartości parametrów i własności, jak np. mapa stref przemarzania gruntu, okno kalkulatora parametrów geotechnicznych gruntów, okno dopuszczalnych obciążeń gruntów czy okno współczynników tarcia gruntu pod fundamentem,
 • dostępne są różne zaawansowane założenia obliczeniowo-konstrukcyjne,
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne,
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych,
 • współpraca programu z osobnym modułem Fundamenty Bezpośrednie-Rysunek CAD (w przypadku jego posiadania) umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego fundamentu (jako bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu lub eksport tego rysunku do pliku DXF lub bezpośrednio do programu CAD) wzbogaconego o dodatkowe zbrojenie Użytkownika, różne opisy i elementy graficzne (osie, koty wysokościowe, poziomy, odnośniki, itd.) definiowanie przez Użytkownika oraz wykaz zbrojenia, tablicę materiałową i tabelkę rysunkową.