Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Kalkulator Elementów Murowych

wersja: KEM v2

Program przeznaczony jest do obliczeń konstrukcji murowych niezbrojonych według nowej normy PN-B-03002:2007. Możliwość realizowania różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie tym programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych większości konstrukcji murowych w budynkach.

Charakterystyka programu:

Program stanowi kalkulator konstrukcji murowych niezbrojonych w zakresie zagadnień projektowych podanych w tej normie.

Możliwy jest wybór jednej z sześciu opcji obliczeń:

  • Ściana obciążona głównie pionowo - model przegubowy,
  • Ściana obciążona głównie pionowo - model ciągły,
  • Ściana obciążona siłą skupioną,
  • Ściana obciążona głównie poziomo,
  • Ściana piwnic,
  • Słup.

W jednym pliku (zadaniu) możliwe jest obliczanie wielu ścian danego budynku. W każdej z opcji obliczeniowych sprawdzane są warunki stanów granicznych nośności dla muru o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i o zadanym obciążeniu. W bloku wyników pokazany jest rysunek modelu obliczeniowego ściany z jej obciążeniami, a poniżej podane są warunki nośności sprawdzane w charakterystycznych obszarach obliczanego elementu. Sprawdzane warunki normowe poprzedzone są wynikami pośrednimi (cechy geometryczne, wartości współczynników i wytrzymałości, miarodajne siły przekrojowe, nośności składowe, itp.). Wyświetlane wyniki obliczeń zmieniają się automatycznie wraz ze zmianą którejkolwiek z danych. Na planszy Wyniki prezentowane są podstawowe informacje z obliczeń, natomiast szczegółowy zapis przebiegu obliczeń zamieszczony jest w oknie Podgląd toku obliczeń. Wyniki obliczeń otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania w formie dokumentu edytora tekstów.

W programie wbudowana jest lista elementów murowych zawierająca wyroby tradycyjne stosowane od lat w budownictwie na terenie Polski. Użytkownik ma możliwość wpisania na tę listę dodatkowych wyrobów na podstawie własnych informacji o ich właściwościach.

Opcja Ściana obciążona głównie pionowo - model przegubowy realizuje obliczenia przy założeniu modelu, w którym ściana stanowi wydzielony pręt podparty przegubowo w poziomie stropów. W pierwszej kolejności określa się Położenie ściany w projektowanym budynku - ściana zewnętrzna i wewnętrzna i czy jest to ściana najwyższej kondygnacji, oraz podaje się wymiary ściany. Następnie określa się warunki podparcia ściany na krawędziach poziomych i pionowych oraz ustala charakterystyki wpływające na jej wysokość efektywną: usztywnienie przestrzenne i rodzaj stropów. Obciążenia stanowią Obciążenia pionowe przyłożone na górnej krawędzi ściany (obciążenie z wyższych kondygnacji i obciążenie ze stropów z prawej i lewej strony - można je zadać ‘ręcznie’ lub skorzystać z modułu zbierania z wyższych kondygnacji obciążeń pionowych), Ciężar własny ściany oraz Obciążenie poziome, które stanowi Obciążenie wiatrem. W bloku wyników pod rysunkiem modelu ściany podane są warunki jej nośności sprawdzane pod stropem, w środkowej strefie wysokości ściany oraz nad stropem.

Obliczenia wg opcji Ściana obciążona głównie pionowo - model ciągły mogą być przeprowadzane, gdy spełnione są określone warunki normowe dotyczące stosowania tego modelu, w którym zakłada się, że ściana stanowi pręt pionowy ramy sztywno połączony z prętami poziomymi obrazującymi stropy. Deklaruje się dane geometryczno-materiałowe jak dla modelu przegubowego, a dodatkowo definiuje się Parametry ścian i stropów przywęzłowych podając dla każdego elementu (ściany, stropu) dochodzącego do węzła górnego lub dolnego jego wysokość (długość), moment bezwładności i moduł odkształcalności podłużnej. Blok wyników zawiera rysunek modelu ściany oraz warunki jej nośności sprawdzane pod stropem, w środkowej strefie wysokości ściany oraz nad stropem.

W opcji Ściana obciążona głównie poziomo prowadzona jest analiza ścian przy obciążeniu wiatrem. Deklaruje się wymiary ściany oraz usytuowanie w niej otworów. Należy też ustalić obliczeniowy model ściany, wybierając jeden z dziewięciu modeli: płyta, belka swobodnie podparta - kierunek poziomy/pionowy, belka utwierdzona - kierunek poziomy/pionowy, wspornik - kierunek poziomy/pionowy lub łuk - kierunek poziomy/pionowy. Jako Obciążenie poziome deklaruje się jedynie wartość Obciążenia wiatrem (parcie lub ssanie). Blok wyników obliczeń zawiera rysunek modelu ściany oraz warunek nośności i informację o tym, która część (płyta) ściany decyduje o jej nośności.

Obliczenia w opcji Ściana obciążona siłą skupioną umożliwiają sprawdzenie nośności ściany poddanej działaniu siły skupionej. Deklaruje się podstawowe wymiary ściany oraz określa wartość i usytuowanie siły skupionej przyłożonej w obszarze górnej krawędzi ściany. W górnej części pola Wyniki widoczny jest rysunek modelu ściany z przyłożoną siłą i zasięgiem jej oddziaływania, a pod nim warunek nośności oraz informacja, że ścianę należy sprawdzić także jako obciążoną pionowo.

W opcji Ściana piwnic sprawdzane są warunki podane w Załączniku A normy, przy spełnieniu których można uważać, że obliczeniowe sprawdzenie ścian piwnic obciążonych poziomym parciem gruntu nie jest wymagane. Deklaruje się wymiary ściany i jej usztywnienia. Następnie określa się Obciążenia pionowe przyłożone na górnej krawędzi ściany (można je zadać ‘ręcznie’ lub skorzystać z modułu zbierania z wyższych kondygnacji obciążeń pionowych) i Ciężar własny ściany oraz deklaruje się Parametry gruntu podając wysokość zasypania ściany gruntem i ciężar objętościowy gruntu. W górnej części pola Wyniki widoczny jest rysunek modelu obliczeniowego ściany z obciążeniem przyłożonym na jej wierzchu i w połowie wysokości zasypania gruntem, pokazane jest także maksymalne obciążenie naziomu (rozłożone i skupione), dopuszczalne przy stosowaniu metody sprawdzania ściany piwnic wg ustaleń Załącznika A normy (patrz Rys.A.1 tego załącznika). Pod rysunkiem podane są sprawdzane kryteria obliczeniowe. Na końcu bloku wyników podany jest wniosek, czy jest / nie jest wymagane obliczeniowe sprawdzenie ściany piwnic obciążonej parciem gruntu. Na końcu podany jest komunikat, czy wymagane są dodatkowe obliczenia jak dla modelu ściany obciążonej pionowo.

W opcji Słup obliczenia wykonywane są jak dla Ściany obciążonej pionowo. Opcja Słup wydzielona jest w programie w celu umożliwienia wymiarowania elementów obciążonych pionowo, które mogą doznać wyboczenia w dwóch płaszczyznach. Ustala się warunki Podparcia słupa, wskazując sposób podparcia jego górnego końca w obu płaszczyznach (w kierunku osi x i w kierunku osi y). Określa się składniki Obciążenia w głowicy słupa: siłę osiową N, moment zginający Mx i moment My, deklaruje się też Ciężar własny słupa. Pole Wyniki zawiera rysunek modelu obliczeniowego słupa wraz z obciążeniami przyłożonymi do jego wierzchołka, a pod nim warunki nośności dla obliczanego słupa.

Możliwość realizowania różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie tym programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych większości konstrukcji murowych w budynkach.