Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Kalkulator Gruntów

wersja: KG v3

Program składa się z czterech modułów przeznaczonych do określania:
  •  współczynnika podatności (sztywności) podłoża gruntowego,
  •  parametrów geotechnicznych gruntów metodą B,
  •  orientacyjnych wartości dopuszczalnych obciążeń skał i gruntów,
  •  współczynnika tarcia gruntu pod podstawą fundamentu.

Charakterystyka programu:


 
 ► Współczynnik podatności podłoża gruntowego - określa szacunkową wartość współczynnika podatności podłoża gruntowego (w literaturze spotyka się też inne jego nazwy np. współczynnik sztywności, współczynnik sprężystości, współczynnik reakcji podłoża/gruntu) pod fundamentem - stopą, ławą lub płytą fundamentową - w oparciu o dane geotechniczne warstw podłoża oraz model podłoża sprężystego. Do obliczenia współczynnika potrzebne są następujące dane: typ fundamentu i wymiary jego podstawy, obciążenie pionowe, zadeklarowane podłoże pod fundamentem. Dostępna baza gruntów umożliwia automatyczne wprowadzanie parametrów geotechnicznych gruntów (ustalonych metodą B), a Użytkownik może w łatwy sposób zapisywać i odczytywać gotowe profile geotechniczne podłoża do i z plików zewnętrznych.
Współczynnik podatności podłoża gruntowego może być wyznaczany dwiema metodami:
  ● Teoria osiadań dla naprężeń średnich - zalecana dla fundamentów sztywnych, czyli takich, które w zestawieniu z gruntem zachowują się jak ciało sztywne.
  ● Teoria osiadań dla naprężeń dla punktów środkowych - zalecana dla fundamentów wiotkich, czyli takich, których odkształcenia nadążają za odkształceniami podłoża gruntowego (np. cienkie płyty fundamentowe obciążone ścianami lub rzędem słupów, posadzki hal przemysłowych).
Jako wynik obliczeń prezentowana jest szacunkowa wartość współczynnika podatności podłoża gruntowego k (zawsze w [kN/m3] lub [MN/m3]) i wartość zastępczego współczynnika podatności kz określona dla fundamentu o konkretnych wymiarach.
 

 
 ► Kalkulator parametrów geotechnicznych gruntów metodą B - umożliwia ustalenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów spoistych i sypkich, które są niezbędne do sprawdzenia warunków stanów granicznych wg normy PN-81/B-03020. Program zawiera bibliotekę typowych gruntów. Podaje podstawowe parametry wytrzymałościowe i fizyczne oraz parametry odkształcalności gruntu, ustalone wg podejścia określanego w normie PN-81/B-03020 mianem metody B, przy wykorzystaniu tablic i rysunków tej normy oraz zależności korelacyjnych podanych w literaturze przedmiotu. Wartości parametrów geotechnicznych wyznaczane są po zadeklarowaniu cech identyfikujących grunt, tj. rodzaju gruntu (niespoisty lub spoisty) i jego stanu, określonego przez tzw. parametr wiodący, którym jest stopień zagęszczenia ID - dla gruntów niespoistych lub stopień plastyczności IL - dla gruntów spoistych (ale także może być nim kąt tarcia wewnętrznego lub spójność).
 

 
 ► Dopuszczalne obciążenia wg 'Zarys geotechniki' Z. Wiłun - określa orientacyjne wartości dopuszczalnego obciążenia skał i gruntów podane w tablicy 12-2 podręcznika Z. Wiłuna "Zarys geotechniki", WKŁ, Warszawa 1987. Użytkownik wybiera rodzaj gruntu należący do jednej z grup: skały lite, grunty mineralne rodzime, organiczne rodzime lub nasypowe i - jeśli jest to wymagane - podaje wartość parametru wiodącego (stopień zagęszczenia lub stopień plastyczności). Program podaje wartość dopuszczalnego obciążenia gruntu (t.j. dopuszczalnych naprężeń w podstawie fundamentu).
 

 
 ► Współczynnik tarcia wg PN-83/B-03010 p.2.3.2 - podaje wartości obliczeniowe współczynnika tarcia gruntu pod podstawą fundamentu wg zaleceń p.2.3.2 i tablicy 3 normy PN-83/B-03010 "Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie" wydanie 2. W programie zadaje się stan gruntu pod podstawą fundamentu (wybór jednej z dwóch sytuacji: jak w przypadku układania świeżego betonu na powierzchni gruntu w stanie naturalnym lub w pozostałych przypadkach) oraz rodzaj gruntu spoistego lub sypkiego. Określa się też stan powierzchni podstawy fundamentu (beton gładki lub chropowaty, cegła/kamień). Program podaje proponowaną przez normę wartość współczynnik tarcia (lub przedział wartości).