Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Regulamin


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SPECBUD.PL
 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Serwisu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.specbud.pl przez Biuro Inżynierskie SPECBUD Machej Kazek Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000659665, NIP: 6312627485, REGON: 241870881, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: programy@specbud.pl;
  2. numer telefonu: +48 32 234 61 01;
  3. formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Sprzedawcy, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego;
 2. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
 5. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący warunki sprzedaży w Serwisie Internetowym;
 6. Serwis Internetowy (Serwis) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
  w szczególności składać Zamówienia;
 7. Przewoźnik – podmiot dostarczający Zamówienie na wskazany przez Klienta adres;
 8. Towar – oferowane przez Sprzedawcę w ramach Serwisu Internetowego oprogramowanie cyfrowe o treści i funkcjonalności zależnej od wybranego przez Klienta programu lub pakietu programów na etapie składania Zamówienia, dostępne w formie elektronicznej - przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia przez Klienta adres e-mail  lub do pobrania ze strony internetowej Sprzedawcy, bądź fizycznej jako nośnik danych (np. płyta CD, DVD, pendrive, itp.) oraz dokumentację i klucze zabezpieczające do oprogramowania cyfrowego;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej lub Opera w wersji 60.0 lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie
   w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient ma możliwość wysłania do Sprzedawcy wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu elektronicznego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości poprzez wykorzystanie funkcjonalności formularza.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Przyjmuje się, iż osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Klienta do dokonania tych czynności.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 6. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  1. podać ustnie za pośrednictwem rozmowy telefonicznej albo pisemnie w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu oraz jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko bądź firmę, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail oraz NIP.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży w całości lub w części. W przypadku kiedy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została wydana Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie wynika inaczej.
 10. Sprzedawca według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w czasie składania Zamówienia.

VI. Dostawa

 1. Koszty dostawy Towarów ponosi Klient na zasadach i w wysokości określonej w Zamówieniu.
 2. Dostawa Towarów, które zgodnie z opisem Towaru są dostarczane fizycznie Klientowi jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. W przypadku dostawy Towarów, o której mowa w ust. 2, Klient może wybrać następujące formy dostawy:
  1. za pośrednictwem Przewoźnika;
  2. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 4. Dostawa Towarów niezapisanych na materialnym nośniku danych następuje drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty. Sprzedawca przesyła Klientowi Towar, o którym mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia lub udostępnia Klientowi link do strony internetowej umożliwiający zapisanie zamówionego Towaru na urządzeniu Klienta.
 5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczania Zamówienia w częściach.
 6. Z chwilą wydania Towarów, o których mowa w ust.2, będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Sprzedawcę, Przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 7. Dostawa, o której mowa w ust.2, jest realizowana w Dni robocze w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
 8. Klient po otrzymaniu Towarów w przypadku dostawy, o której mowa w ust.2, zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 10. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 11. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
 12. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, Sprzedawca może według swojego wyboru wyznaczyć Klientowi inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub odstąpić od Umowy sprzedaży, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki Towaru.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w majątku Klienta w wyniku niedostosowania się do terminu odbioru Towarów wskazanego w Zamówieniu lub określonego przez Sprzedawcę.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami netto.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka lub zgłoszenie gotowości do odbioru osobistego dokonane zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy w terminie odbioru uzgodnionym przez strony);
  3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).
 1. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Zamawianego przez Klienta Towaru. Informacja  o dostępnych formach  płatności za dany Towar Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia w przypadku Towarów niezapisanych na materialnym nośniku następuje dopiero po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Klient nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedawcy, w ramach innego zobowiązania, jakie łączy go ze Sprzedawcą lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Sprzedawcy od Klienta, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Strony postanowiły inaczej.
 4. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia lub dostawę Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Klienta na rzecz Sprzedawcy. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne obecne ani przyszłe roszczenia z tytułu poniesionej szkody, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostawy.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru, lub na etykietach Towaru.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy  z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta zostaje wyłączona.
 4. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy sprzedaży czy świadczenia Usług na rzecz Klienta jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Klienta Zamówienia.
 5. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  Biuro Inżynierskie SPECBUD Machej Kazek Spółka Jawna, ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: programy@specbud.pl bądź przy użyciu formularza kontaktowego lub formularza reklamacji świadczenia usług, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko bądź firmę, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, o terminie kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, warunki gwarancji określają Warunki licencyjne, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

XI. Własność intelektualna

 1. Klient zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Sprzedawcy.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedawcę Klientowi, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Klient nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 3. Klient samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na logotyp działalności Klienta, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedawcy.
 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Sprzedawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Sprzedawcy.

XII. Licencja

 1. Sprzedawca w ramach opłaconego przez Klienta Zamówienia udziela mu licencji na korzystanie z Towaru określonego w pkt. 2.1. Warunków licencyjnych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji oraz realizacji Zamówień złożonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.
 2. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostaną uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu Zamówień lub Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę oraz Klienta, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia lub Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory wynikające z Umów lub realizacji Zamówień zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Warunki licencyjne.
 2. Załącznik nr 2 - Formularz reklamacji świadczenia usług drogą elektroniczną